Klachten

1. Inleiding

LVN Fysiotherapie en Coaching streeft ernaar om diensten te leveren die aansluiten op de wensen en verwachtingen van de klant. Toch kan het gebeuren dat klanten niet tevreden zijn met hetgeen zij gekregen hebben.
Iedere uiting van ontevredenheid of tekortkomingen van de organisatie moet als een klacht gezien worden. Klachten dienen snel en naar tevredenheid van de klant opgelost te worden. Hierbij moet ons motto zijn: “Een klacht is een kans om je te verbeteren”.

2. Doel

Deze procedure beschrijft de wijze waarop klachten gerapporteerd, geregistreerd, afgehandeld en geanalyseerd dienen te worden.

3. Toepassingsbeleid

Deze procedure is van toepassing op alle klachten ten aanzien van de producten en diensten die door LVN Fysiotherapie en Coaching geleverd worden.

4. Definitie

Klacht: een (veronderstelde) tekortkoming van, LVN Fysiotherapie en Coaching ten aanzien van met de klant gemaakte afspraken, waarover deze reclameert..

5. Referenties

Geen

6. Verantwoordelijkheden

Iedere medewerker is verantwoordelijk voor:
– Het doorgeven van klachten van cliënten aan een van de directieleden.

De kwaliteitsmanager is verantwoordelijk voor:
– Registratie van binnengekomen klachten
– afhandeling van klachten
– registratie van afgehandelde klachten

7. Werkwijze

7.1 Ontvangst en registratie van klachten

Klachten kunnen schriftelijk, telefonisch of per e-mail bij LVN Fysiotherapie en Coaching binnenkomen.
Iedere medewerker die een klacht van een klant ontvangt, dient hiervan een notitie te maken en aan de kwaliteitsmanager door te geven.
De kwaliteitsmanager dient de klachten te registreren op het daarvoor bestemde klachtenformulier.
Klachtenformulieren dienen in de “klachtenmap” bij de receptie gearchiveerd te worden.

7.2 Afhandeling van klachten

De kwaliteitsmanager coördineert de afhandeling van de klachten.

De kwaliteitsmanager legt, waar nodig, de klacht voor aan de therapeut of trainer van de cliënt die de klacht heeft geuit.
Na dit overleg neemt de kwaliteitsmanager/directeur contact op met de betreffende cliënt.

Wanneer een klacht, m.b.t. fysiotherapie, dusdanig is dat er geen oplossing gegeven kan worden die voor de cliënt bevredigend is, dient de cliënt doorverwezen te worden naar de “klachtencommissie van het KNGF”. (Klachtenregeling KNGF)

Op het klachtenformulier dient de communicatie met de cliënt geregistreerd te worden.

Wanneer een klacht is afgehandeld, dient de aard van de oplossing en de kosten van het oplossen van de klacht op het klachtenformulier geregistreerd te worden.

Afgehandelde klachten dienen tenminste een jaar in de klachtenmap gearchiveerd te blijven.

7.3 Analyse van klachten

Ieder half jaar dient de kwaliteitsmanager een overzicht te maken van de afgehandelde klachten op basis van de soort klacht.

Ieder kwartaal dient tijdens het regulier werkoverleg een analyse van klantenklachten besproken te worden.

8. Te gebruiken formulieren

RF 1101 Klachtenformulier beschikbaar op de administratie van LVN Fysiotherapie en Coaching.

Privacyreglement

Om uw behandeling goed uit te kunnen voeren, houdt de fysiotherapeut een dossier van u bij. In dit dossier staan de voor de behandeling belangrijke medische en persoonlijke gegevens.
Op de registratie van deze gegevens is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.
Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden vastgelegd, de personen die toegang hebben tot het dossier, en het recht dat de patient of zijn wettelijke vertegenwoordiger zijn dossier kan inzien.

 

Naast de Wet Bescherming Persoonsgegevens is er een privacyreglement van toepassing:

  • Naast uw behandelend fysiotherapeut heeft ook een aantal andere personen toegang tot uw dossier. Dit zijn de andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve medewerkers. Voor allen geldt een geheimhoudingsplicht.
  • U heeft het recht om uw dossier in te zien. Indien u van mening bent dat er onjuiste gegevens in uw dossier staan, dan kunt u vragen deze te wijzigen of te verwijderen.
  • Er worden alleen gegevens in uw dossier opgeslagen die van belang zijn voor uw behandeling.
  • Indien uw gegevens van belang zijn voor wetenschappelijk onderzoek of voor onderwijs, kan hiervan pas gebruik  gemaakt worden na uw schriftelijke toestemming, en in geanonimiseerde vorm.
  • Er zal aan derden geen gegevens worden verstrekt, tenzij u of uw wettelijke vertegenwoordiger daarvoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven.
  • Na beëindiging van uw behandeling wordt uw dossier digitaal nog tenminste 15 jaar opgeslagen. Daarna kan het worden vernietigd.
  • Indien u van mening bent dat er ten aanzien van uw gegevens op een onjuiste manier met de Wet op de Persoonsgegevens of dit reglement wordt omgegaan, kunt u gebruik maken van de klachtenregeling zoals elders op deze website is aangegeven.

Praktijkreglement

Voor een soepel verloop van uw behandelingen vragen wij even uw aandacht voor het volgende.

Aanmelding

U kunt zich op twee manieren aanmelden; op eigen initiatief of op grond van een doorverwijzing van een (huis)arts of specialist. Als u zich op eigen initiatief aanmeldt (DTF), stellen wij met uw goedkeuring uw (huis)arts en/of specialist hiervan op de hoogte. Het is belangrijk bij uw aanmelding door te geven hoe u bent verzekerd. Let daarbij in elk geval op de volgende zaken: naam zorgverzekeraar, polisnummer, of u ziekenfonds dan wel particulier bent verzekerd, en de gegevens van een eventuele aanvullende verzekering.

Verhinderd

Als u verhinderd bent dient u dit 24 uur van tevoren te melden (telefoon: 0627396152 / email: info@lvn-fysiotherapie.nl). Zo stelt u ons in staat om in uw plaats een andere cliënt te behandelen. Belt u niet tijdig af, dan zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen.

Motivatie

Wij rekenen erop dat wanneer u zich bij ons laat behandelen, u over een gezonde motivatie beschikt. Voor veel behandelingen is het cruciaal dat u minimaal twee keer per week traint in onze oefenruimte en eventueel ook thuis oefeningen doet. Uw inzet draagt bij aan een sneller herstel.

Bereikbaarheid

LVN Fysiotherapie en Coaching is voor al uw administratieve vragen telefonisch bereikbaar op de volgende telefoonnummer 0627396152  van maandag t/m vrijdag van 8.00uur- 17:00uur. Voor openingstijden administratie zie Homepage – Contact. Voor dringende zaken in de overige tijden graag bellen op het hele of halve uur. Voor minder dringende zaken kunt u ons buiten de openingstijden ook een email sturen : info@lvn-fysiotherapie.nl.

Omgang clientgegevens

Met het cliënten dossier wordt omgegaan volgens de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) en de Wet Persoonregistratie. Mocht u hierover vragen hebben kunt u deze informatie opvragen bij de desbetreffende fysiotherapeut of onze administratie.

Ten slotte

Mocht u vragen hebben over de behandeling of opmerkingen hebben over de gang van zaken in onze praktijk, aarzel dan niet die te uiten. Ik sta u graag te woord en wij zullen er alles aan doen uw behandeling bij LVN Fysiotherapie en Coaching zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Als u klachten heeft over uw fysiotherapeut verwijzen wij ook naar de kwaliteitsmanager. Als de klacht daarna niet naar uw tevredenheid wordt opgelost kan u de folder “ Als u rondloopt met een klacht over uw fysiotherapeut” bij de administratie opvragen voor verdere stappen.

BSN Verplicht

Een uniek persoonlijk nummer voor patiënten is nodig om gegevensuitwisseling in de zorg betrouwbaar te maken.

Iedereen in Nederland heeft een BSN. Dit nummer vervangt het sofinummer (sociaal-fiscaal nummer). Behalve de overheid gaat ook de zorgsector het BSN gebruiken bij het uitwisselen van gegevens met andere zorgaanbieders en in het declaratieverkeer.

 

Wet gebruik BSN in de zorg

 

De Eerste Kamer heeft 8 april 2008 ingestemd met de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z). Per 1 juni 2008 gaat deze wet in. Niet iedereen in de zorg kan zomaar gebruik maken van het BSN; alleen zorgaanbieders, verzekeraars en indicatieorganen die bij wet zijn aangewezen. Vanaf 1 juni 2008 mogen zorgaanbieders het BSN gebruiken, een jaar later moet het BSN worden gebruikt.

 

Het BSN maakt in de zorgsector een eind aan de verschillende persoonsnummers die zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars nu nog gebruiken. Invoering van het BSN in de zorg heeft een aantal voordelen:

  •het vermindert het aantal fouten bij het uitwisselen van patiëntgegevens
  •het voorkomt persoonsverwisseling
  •het maakt declareren eenvoudiger
  •het geeft betere bescherming tegen identiteitsfraude.

Het BSN wordt ook gebruikt om op een betrouwbare en veilige manier patiëntgegevens uit te wisselen via het elektronisch patiëntendossier.

Legitimeren

Op basis van de Zorgverzekeringswet moeten patiënten zich sinds 1 januari 2006 in ziekenhuizen en poliklinieken kunnen legitimeren met een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.

Patiënten moeten zich identificeren om vast te kunnen stellen dat BSN en persoon bij elkaar horen.